Regulamin użytkowania

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.4run.pl, www.brooks-running.pl oraz www.movingcomfort.com.pl jest prowadzony przez 4 Run Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469867, NIP: 7642664722, REGON: 302482465;

 2. 4 Run sp. z o.o. sp.k. posiada rachunek bankowy o numerze NBS 60 8937 0007 0000 7588 2000 0040

 3. Dane do kontaktu:

 1. numer telefonu: 512249822 (koszt połączenia według stawek operatora)

 2. e-mail: poczta@4run.pl

 1. Regulamin definiuje zasady i warunki zakupu oferowanych w sklepie internetowym towarów, zwanym w dalszej części regulaminu "Sklepem internetowym".

 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.4run.pl, www.brooks-running.pl, www.movingcomfort.com.pl za pomocą umieszczonego tam formularza zamówienia.

 3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a płatności realizowane i przyjmowane są w walucie polskiej.

 4. Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych podanych w formularzu zamówienia wyłącznie do celów realizacji
  i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. zm.). Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu 4Run nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Cena podana przy opisie produktu jest pełna i wiążąca w momencie składania zamówienia i po takiej cenie zostanie zrealizowane zamówienie.

II. WARUNKI ZAKUPU

 1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Sklep internetowy potwierdza Zamawiającemu zamówienie w formie elektronicznej. Po otrzymaniu potwierdzenia, Zamawiający jest obowiązany dokonać przelewu należności za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy. Sklep internetowy potwierdzi Zamawiającemu otrzymanie środków pieniężnych drogą elektroniczną (e-mail).

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.

 4. Płatności za zamówienia dokonywane są przelewem na rachunek bankowy wskazany w rozdz. I pkt.1 niniejszego regulaminu, za pośrednictwem serwisu PayPal. Możliwy jest również płatność przy odbiorze przesyłki.

 5. Zakupiony Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka. Wysyłka następuje; w przypadku przelewu bankowego lub płatności PayPal - po otrzymaniu środków pieniężnych na konto Sklepu Internetowego za zamówiony towar, najpóźniej na drugi dzień roboczy, w przypadku płatności przy odbiorze - w ciągu 24h.

 6. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. 4Run wystawia na zamówiony towar fakturę VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.

 7. Sklep Internetowy związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Zamawiającego w chwili złożenia zamówienia.

 8. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający. Koszty dostawy są zgodne z cennikiem operatora.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE I ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Zamawiający będący osobą fizyczną, zawierający umowę nie związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyn odstąpienia w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie dołączonego do zwracanego towaru (formularz zwrotu znajduje się tutaj). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą przed jego upływem lub e-mailem na adres: poczta@4run.pl.

 2. 4 Run niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwraca koszty dostawy zakupionego towaru do Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta innego sposobu dostawy zakupionego towaru niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie zwraca dodatkowych poniesionych przez Klienta kosztów.

 5. 4 Run dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Zwrot towaru dokonywany jest na adres: 4Run Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mickiewicza 95A 64-920 Piła.

 8. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient ujawni wady fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien poinformować o tym fakcie Sklep internetowy drogą mailową, na adres: poczta@4run.pl oraz odesłać towar na adres sklepu.

 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu wadliwego towaru zwracana jest po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

 10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 11. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 12. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady towaru przez 2 lata od daty zakupu.

 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 14. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 2 letnią gwarancja producenta. Zasady gwarancji przekazywane są kupującemu przed zakupem towaru.

 15. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 16. Do reklamowanego odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał lub kopię faktury oraz wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.

IV.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 

3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawieranymi umowami strony deklarują rozwiązywać w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

 2. Niniejszy regulamin dotyczy umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy:

 1. Kodeksu Cywilnego,

 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.