Regulamin konkursu “Bieganie nie takie straszne”

§ 1.
1. Organizatorem konkursu “Bieganie nie takie straszne” (dalej: “Konkurs”) jest marka Brooks Running
stanowiąca własność 4Run Sp z.o.o., prowadzącej działalność gospodarcząpod nazwą“4Run Sp.
z.o.o.”, adres firmy: Mickiewicza 95A, 64-920 Piła NIP: 7642664366 wpisanej do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
(www.firma.gov.pl)(zwana dalej: “Organizator”).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany
ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook.com, za którego pośrednictwem można wziąć udział w Konkursie. Podmioty te nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami
uczestników opartymi na niniejszym regulaminie.
3. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w
ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
[Warunki uczestnictwa w Konkursie]
§ 2.
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych
muszą być reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby
posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich
przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a
także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i
powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku (zwany dalej:
“Profilem”), wejść na stronę „Brooks Running PL” na Facebooku znajdującą się pod adresem
https://www.facebook.com/brooksrunningPL, a następnie wykonać zadanie konkursowe opisane w
§ 3 ust. 2 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Zgłoszenie”).
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z
niniejszym Regulaminem, w szczególności: a) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się
kilkoma Profilami na Facebooku; b) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na
Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub
nazwisko danej osoby; c) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora
lub godzące w wizerunek marki.
6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się
uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).
[Zasady i przebieg konkursu]
§ 3.
1. Konkurs trwa od 31.10.2022 r. od godz. publikacji postu, do 6.11.2022 r. do godz. 23.59 na
facebookowym profilu Brooks Running PL (https://www.facebook.com/brooksrunningPL).
2. Zadanie polega na wykonaniu zadania konkursowego – opublikowaniu w komentarzu pod postem
konkursowym krótkiej historii (2-4 zdania) oraz zdjęcia, udzielając odpowiedzi na hasło: Bieganie nie
takie straszne.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw
osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać
sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę
przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także
usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia
z tego tytułu.
5. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Kryteria
oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i pomysłowość.
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do zgłoszenia pod
postem konkursowym, nie później niż do dnia 8.11.2022 r. do godz. 20:00. Zwycięzca Konkursu
Nagrodę otrzyma w przeciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w sklepach stacjonarnych
lub wysyłkowo (wysyłane przez Organizatora).
7. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania
jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę lub
wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.
[Nagrody]
§ 4.
1. W konkursie przewidziano 1 nagrodę:
Buty – model Ghost 14 o wartości 599 zł.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.
3. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę
rekompensaty.
4. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
5. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
6. Nagrody zostaną wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
[Zastrzeżenia]
§ 5.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w
Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.
2. Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach
poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
[Przetwarzanie danych osobowych]
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników, dalej „Dane” Konkursu jest Organizator. Dane
będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu a od dnia jej
uchylenia, tj. od 25 maja 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanym dalej „RODO”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich
aktualizacji.
2. Dane będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach związanych z
organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, jak również w celach związanych realizacją prawnie
usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
Uczestników, a w przypadku Laureatów także na potrzeby wydania Nagród oraz odprowadzenia
należnego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego.
3. Dostęp do Danych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w
drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla
Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Konkursu dane Uczestnika zostaną także
udostępnione operatorom pocztowym. Dostęp do Danych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku
których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi.
Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych
osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub
dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych są
zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom
nieuprawnionym.
4. Dane Uczestników będą przechowywane do końca okresu składania reklamacji, nie dłużej jednak
niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku
Laureatów, którzy otrzymali nagrodę ich dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od lutego
roku, w którym została sporządzona należna roczna deklaracja do Urzędu Skarbowego (okres wynika
z odrębnych przepisów podatkowych).
5. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: a. prawa
do żądania dostępu do swoich Danych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w
przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1
pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO), b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia
przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu
rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy
zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane
te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty
okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), c. prawa do wycofania
udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych, co jednak nie będzie miało wpływu na
legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało
miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody, d. prawa do żądania usunięcia
danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), e.
prawa do przeniesienia Danych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich
danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo
to dotyczy tylko Danych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na
podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną, f. prawa do
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w
ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz realizacją praw przysługujących
Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego
siedziby. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych, w ramach
korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na
kilka pytań związanych z jej Danymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik
ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
[Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych]
§7.
Uczestnik z chwilą przesłania Pracy konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnej, niewyłącznej,
nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania i rozpowszechniania
autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Prac konkursowych lub wizerunku w nim
umieszczonego, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach promocyjnych
Organizatora w kanałach social media, tj. w szczególności na profilu Brooks Running na Facebooku lub
Instagramie.
2. Poprzez zgłoszenie Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a. przysługuje mu odpowiednio wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy
konkursowej lub prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób w nich przedstawionych,
chyba że Praca konkursowa przedstawia osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;
b. Praca konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i
innymi prawami osób trzecich;
c. bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Pracy
konkursowej zgodnie z Regulaminem przez Fundatora lub Organizatora,
d. wyraża zgodę na oznaczenie Pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub też
udostępniania ich anonimowo w zależności od decyzji Organizatora lub Fundatora,
e. powierza Organizatorowi i Fundatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad
rozpowszechnieniem Pracy konkursowej.
3. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika jest przeniesienie na Fundatora majątkowych praw
autorskich i praw zależnych do Pracy konkursowej oraz prawa do korzystania i rozpowszechniania
wizerunku/ów przedstawionych w Pracy konkursowej dotyczące nieograniczonego w czasie i w
przestrzeni korzystania z Pracy konkursowej, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w
całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
cyfrową lub zapisu magnetycznego;
b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu
magnetycznego;
c. publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
d. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
e. wprowadzanie do pamięci komputera;
f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;
g. najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
4. Wykorzystywanie Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i
reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i
we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej. Z
momentem, o którym mowa w ustępie 1 i 3, Uczestnik:
a. udziela Fundatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy
Konkursowej w rozumieniu art. 2 Ustawy, jak również przenosi na Fundatora prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich;
b. wyraża zgodę na dokonywanie przez Fundatora lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych
modyfikacji Pracy Konkursowej, jak również poszczególnych jego części, zarówno o charakterze
twórczym i nietwórczym;
c. przenosi na Fundatora prawo do tłumaczenia Utworu na dowolny język oraz do korzystania,
utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i rozporządzania Utworu lub jego częściami także w
wersji przetłumaczonej.
[Reklamacje]
§ 9.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać
Organizatorowi na piśmie.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
[Postanowienia Końcowe]
§ 9.
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w
materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie brooks-running.pl

DO GÓRY