Regulamin akcji “Uciekające rabaty ”  

 1. Organizatorem promocji jest marka Brooks Running stanowiąca własność 4Run Sp z.o.o., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą “4Run Sp. z.o.o.”, adres firmy: Mickiewicza 95A, 64-920 Piła NIP: 7642664366 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl). 
 2. Niniejszy regulamin określa zasady działania akcji “Uciekające rabaty” trwającej w dniach 6-7.04.2023 r. w wyznaczonych przez Organizatora godzinach.
 3. W ramach akcji uczestnik może skorzystać z promocji rabatowych na wybrane modele butów, które będą komunikowane w mediach społecznościowych. 
 4. Wszystkie produkty biorące udział w akcji znajdują się w sklepie intenetowym pod adresem: https://brooks-running.pl/
 5. Rabat jest naliczany automatycznie. 
 6. Rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 7. Zakupione produkty podlegają prawu reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w regulaminie sklepu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 9. Produkty objęte promocją podlegają zwrotowi na warunkach określonych przez sklep. W przypadku zwrotu zakupionych towarów Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez Klienta za tenże towar. 
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania akcji. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na nabyte przez Klienta prawa przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 
 12. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). 
 13. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

DO GÓRY